• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร

Office of Provincial Commercial Affairs Kamphaengphet

ประกาศสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง จะขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทออกจากทะเบียน ณ วันที่ 2 มิ.ย.64

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร 4 มิ.ย. 2564 อ่าน [7]

...
ประกาศสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง  จะขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทออกจากทะเบียน  ณ วันที่  2  มิถุนายน  2564 ด้วยนายทะเบียนมีมูลเหตุอันสมควรจะเชื่อว่าห้างหุ้นส่วนบริษัท ตามรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ ไม่มีตัวผู้ชำระบัญชีทำการอยู่หรือการงานของห้างหุ้นส่วนบริษัท ได้ชำระสะสางตลอดแล้ว แต่มิได้จัดทำรายงานการชำระบัญชีหรือมิได้ยื่นจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีต่อนายทะเบียน ภายในระยะเวลา ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่นายทะเบียนได้มีหนังสือทวงถามไปยังห้างหุ้นส่วนบริษัทและผู้ชำระบัญชีแล้ว ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒๗๓/๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดกำแพงเพชร จึงขอประกาศว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลา ๙๐ วันนับแต่วันที่ประกาศนี้ ห้างหุ้นส่วนบริษัท ดังกล่าวข้างต้นจะถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนและสิ้นสภาพนิติบุคคล เว้นแต่จะแสดงเหตุให้เห็นเป็นอย่างอื่น

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ประกาศถอนร้าง2มิ.ย.64.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์