• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร

Office of Provincial Commercial Affairs Kamphaengphet

ประกาศสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง จะขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทออกจากทะเบียน

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร 2 มิ.ย. 2565 อ่าน [1]

...
ประกาศสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดกำแพงเพชร
????เรื่อง จะขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทออกจากทะเบียน
ด้วยนายทะเบียนมีมูลเหตุอันสมควรจะเชื่อว่าห้างหุ้นส่วนบริษัท ตามรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ ไม่มีตัวผู้ชำระบัญชีทำการอยู่หรือการงานของห้างหุ้นส่วนบริษัท ได้ชำระสะสางตลอดแล้ว แต่มิได้จัดทำรายงานการชำระบัญชีหรือมิได้ยื่นจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีต่อนายทะเบียนภายในระยะเวลา 180 วัน นับแต่วันที่นายทะเบียนได้มีหนังสือทวงถามไปยังห้างหุ้นส่วนบริษัทและผู้ชำระบัญชีแล้ว
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 1273/3 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดกำแพงเพชร จึงขอประกาศว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลา 90 วันนับแต่วันที่ประกาศนี้ ห้างหุ้นส่วนบริษัท ดังกล่าวข้างต้นจะถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนและสิ้นสภาพนิติบุคคล เว้นแต่จะแสดงเหตุให้เห็นเป็นอย่างอื่น ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์